ACHIKO TORA GO Ken’Ichi Ai

HD A, ED 0/0, full teeth, 68,5 cm

STUD DOG

*3.4.2019

WAKESHIMA Sakura No Sono x KENJIRO GO Di Casa Saporito

R'MIDORI GO

*18.5.2020

MAEMI MIRAY x MOMOMARU GO Fuen No Oka